{"image" : "https://www.zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Contouren UBO-register bekend

Eerder informeerden wij u over de nieuwe Europese richtlijn die entiteiten verplicht stelt om gegevens van hun uiteindelijk belanghebbenden, ook wel ultimate beneficial owners (UBO’s) centraal te registreren. Op 10 februari 2016 heeft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer informatie verstrekt over hoe het UBO-register in Nederland verder uitgewerkt wordt. Opmerkelijk is dat het UBO-register als openbaar register wordt ingesteld, waarmee naar onze mening de privacy van dga’s behoorlijk wordt geschaad.


Financiële dienstverleners hebben, ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, nu al de verplichting om hun klanten te identificeren en moeten in kaart brengen wie de UBO’s van een juridische entiteit zijn. Door deze gegevens nu centraal te registreren wordt onder andere de identificatie van UBO’s voor overheden, toezichthouders, en financiële dienstverleners vergemakkelijkt.

UBO’s

UBO’s zijn personen met een belang van 25% of meer in een entiteit. Onder ‘belang’ wordt naast een deelname van 25% of meer in het kapitaal van een entiteit, ook begrepen het houden van 25% of meer van de stemrechten in een algemene vergadering of een begunstiging tot 25% of meer van het vermogen van de entiteit.

Minderjarigen zijn uitgezonderd van registratie in het UBO-register en voor personen die door publicatie van hun gegevens het risico lopen slachtoffer te worden van een misdrijf kan in specifieke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Alle EU lidstaten moeten op grond van de richtlijn uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register instellen.

Van wie moeten de UBO’s worden geregistreerd?

In het register moeten UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten, die in Nederland zijn opgericht worden geregistreerd. De minister wil zoveel mogelijk aansluiten bij de entiteiten genoemd in de Handelsregisterwet 2007. Dit betekent dat van iedere BV, NV, CV, VOF, maatschap, vereniging en stichting de uiteindelijke belanghebbenden worden geregistreerd. Het lijkt erop dat een fonds voor gemene rekening (FGR) vooralsnog buiten de opname in het UBO-register valt. Daarnaast is het nog niet duidelijk of bepaalde buitenlandse entiteiten, die in Nederland zijn gevestigd, eronder vallen.

Wie krijgt toegang tot het register en hoe wordt de privacy gewaarborgd?

De Europese richtlijn schrijft voor dat tenminste drie categorieën toegang moeten krijgen tot het register:

 • bevoegde autoriteiten;
 • Wwft-meldingsplichtige instellingen (banken, accountants, advocaten en notarissen etc.);
 • alle personen en organisaties die kunnen aantonen dat zij een legitiem belang hebben dat verband houdt met het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Als voorbeeld worden onderzoeksjournalisten expliciet genoemd.

 • Omdat met voornoemde categorieën de toegang tot het register al ruim is, heeft de minister er voor gekozen om het UBO-register openbaar te maken. Om de mogelijke risico’s die het openbaar maken van het register voor bepaalde personen met zich mee brengen te beperken, heeft de minister ervoor gekozen de openbaarheid te koppelen aan vier, naar onze mening zeer beperkte, (privacy)waarborgen:
 • iedere gebruiker zal worden geregistreerd;
 • er zal een vergoeding gevraagd worden voor inzage;
 • gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten krijgen inzage in een beperkte set gegevens over de UBO; en
 • bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie wordt steeds per indi-vidueel geval een nauwkeurige beoordeling gemaakt van de risico’s en wordt bezien of (be-zien) UBO-informatie kan worden afgeschermd.

 • Welke informatie over UBO’s wordt verstrekt?

  De set UBO-gegevens die openbaar worden zijn:
 • naam;
 • geboortemaand;
 • geboortejaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang.

 • Daarnaast dienen aanvullende gegevens te worden verstrekt, die enkel toegankelijk zijn voor bepaalde autoriteiten die relevant zijn in het kader van hun werkzaamheden.

  Wie zorgt voor aanlevering van informatie aan het UBO-register?

  Vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht UBO-informatie aan te leveren aan het register die toereikend, accuraat en actueel is. UBO’s wordt verplicht hieraan medewerking te ver-lenen. Naast een inbreuk op de privacy, zal het UBO-register dus ook administratieve lasten met zich meebrengen. Om het register niet uitsluitend op zelfrapportage te laten steunen, zijn meldingsplichtige instellingen verplicht om verschillen met het UBO-register door te geven. De beheerder van het UBO-register beslist op basis van de beschikbare gegevens welke UBO-informatie in het register komt te staan.

  Wie gaat het UBO-register beheren?

  De Kamer van Koophandel (KvK) lijkt de meest geschikte kandidaat voor de rol van beheerder van het UBO-register. Om deze reden zal met de KvK verder verkend worden hoe kan worden voldaan aan de eisen die gesteld worden aan het UBO-register en het beheer ervan.

  Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte wanneer er verdere ontwikkelingen zijn.

  Heeft u vragen, neem dan contact op met Christan Zantboer via mail c.zantboer@zantboer.nl of Wouter Verstijnen via mail w.verstijnen@zantboer.nl.


  Gelieerd aan:

  Lid van:

  Contact

  Zantboer & Partners B.V.
  Postbus 8560
  3009 AN Rotterdam

  Bezoekadres:
  Hoofdweg 54
  3067 GH Rotterdam

  Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
  Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

  E-mail: info@zantboer.nl

  KvK: 24369370
  BTW: NL813954629B01